آموزش سازوباغلاما
آشیق ماهنیلاری-متدباغلاما-متدقوپوز(سازآشیقی)-نت آهنگ باغلاما(تورکو)-türküler-bağlama-آذری ماهنیلاری-نت های آذری--عکس های مولان

نمونه هایی ازآهنگهای سازآشیقی(قوپوز)

از دست نوشته هایم مربوط به چندین سال پیشقوربتی-gurbəti

نوتایاآلان:کریم کشوریکوک ساز:سل     başdivani-دیوان مجلس (باش دیوانی)

ازدست نوشته هایم مربوط به چندین سال پیشیارپاق لار : 1